Nahoru

Zveřejňování účetní závěrky – problémy s podpisy

tau Praha: Kompletní zpracování účetnictví, daní a mezdRok 2016 Zveřejňování účetní závěrky – problémy s podpisy

Zveřejňování účetní závěrky – problémy s podpisy

Zveřejňování účetní závěrky ve Sbírce listin jen se zaručeným elektronickým podpisem

Zveřejňování ročních účetních závěrek ve sbírce listin je zákonem daná povinnost každé obchodní korporace. Zveřejňování ročních účetních závěrek ve sbírce listin je zákonem daná povinnost každé obchodní korporace.

Povinnost zveřejňovat účetní závěrky se vztahuje na všechny subjekty zapsané ve veřejných rejstřících, nově tedy také např. na spolky (§ 21a odst. 2 a 4 Zákona o účetnictví)

Z koordinačního výboru citujeme stanovisko Generálního finančního ředitelství: Podpisový záznam musí být připojen vždy tam, kde to zákon normuje, tudíž nelze připustit ani výkladem, že by se zveřejnila účetní závěrka bez podpisového záznamu, a to také s ohledem na skutečnost, že účetní závěrka před jejím schválením musí být sestavena a aby byla považována za sestavenou, musí obsahovat podpisový záznam.

Podpisovým záznamem se dle zákona o účetnictví rozumí vlastnoruční podpis nebo uznávaný elektronický podpis podle zvláštního předpisu nebo obdobný průkazný účetní záznam v technické formě, která zaručuje průkaznou a jednoznačnou původnost. Přeloženo – nutno podepsat na papír, nebo připojit zaručený elektronický podpis.

Koordinační výbor 464/18.11.15 Účetní závěrka – problematika jejího zveřejňování a přikládání k přiznání k dani z příjmů

Vzhledem k novému výkladu legislativy nebude již možné posílat do sbírky listin scan závěrek sestavených v listinné podobě.

Listinnou formu, a tudíž i klasický podpis statutárního orgánu, sice zákon o účetnictví nevylučuje, účetní závěrka je sestavena ke dni podpisu statutárního orgánu. Ovšem legislativa platná pro zveřejňování účetních závěrek neumožňuje podání těchto dokumentů do sbírky listin veřejného rejstříku fyzicky v papírové podobě, čímž neguje možnost volby podpisového záznamu dle zákona o účetnictví tak, aby způsob podpisu účetní závěrky vyhověl všem souvisejícím právním normám.

V souladu se zákonem lze tedy zveřejnit jen roční účetní závěrku, která je podepsána zaručeným elektronickým podpisem statutárního orgánu společnosti.

Z výše uvedeného vyplývá, že pro dodržení všech souvisejících zákonných norem je nezbytné, aby si každý statutární orgán zřídil zaručený elektronický podpis.

Pokud obchodní korporace zveřejní roční účetní závěrku jen s nascanovaným podpisem statutárního orgánu, považuje se toto za nesplnění zákonných podmínek s možnou pokutou dle zákona o účetnictví v částce až do výše 3% brutto aktiv.

Cena za zřízení kvalifikovaného certifikátu se u jednotlivých certifikačních autorit pohybuje zhruba kolem 500 Kč, certifikát má zpravidla platnost jeden rok. Získání zaručeného elektronického podpisu založeném na kvalifikovaném certifikátu vyžaduje osobní přítomnost žadatele o na certifikační autoritě, není zde možnost zastoupení zástupcem.