Nahoru

Novela daně z příjmů – snížení paušálů, zvýšení slev

tau Praha: Kompletní zpracování účetnictví, daní a mezdRok 2017 Novela daně z příjmů – snížení paušálů, zvýšení slev

Novela daně z příjmů – snížení paušálů, zvýšení slev

Projednávaná novela zákona o daních z příjmů, snížení výdajových paušálů, dopad této změny na finanční zatížení rodin s dětmi

Schvalování daňových zákonů a retroaktivita

V posledních letech je velmi časté, že dochází k prodlení ve schvalování daňových (i jiných) zákonů. Zákony jsou zpravidla předkládány k projednání s předpokládanou účinností od ledna příštího roku. Opakovaně ovšem dochází k situaci, kdy sněmovna nestihne včas návrhy projednat a účinnost norem se poté posouvá o několik měsíců. Tento stav pak působí zásadní problémy daňovým poplatníkům. Legislativa se pak stává ještě více nepřehlednou, některé změny zákonů jsou aplikovány retroaktivně, když je například zákon účinný od dubna, ale některá jeho ustanovení se aplikují již od ledna. Pro daňového poplatníka tento stav znamená, že se velmi obtížně orientuje ve změnách daňových zákonů, často je velmi složité zjistit, od kdy jsou novely platné, účinné a koho se vlastně týkají. Situaci lze názorně dokumentovat novelou zákona o daních z příjmů, která byla schválena poslaneckou sněmovnou 13. 1. 2017. Zákon ještě ani neprošel celým legislativním procesem, ale již nyní je zřejmé, že bude obsahovat některá ustanovení, která se budou aplikovat zpětně od začátku roku 2017. Vzhledem k tomu, že retroaktivní změny zákonů jsou možné jen v případě, že jsou ve prospěch daňového poplatníka, vyřešili některé situace zákonodárci „šalamounsky“ a dali poplatníkům na výběr. Buď použijí pro stanovení své daňové povinnosti nový zákon, nebo mohou postupovat ještě podle zákona platného do konce roku 2016.

Konkrétně bychom chtěli zmínit používání výdajových paušálů u fyzických osob ve vazbě na možnost odpočtu slev na děti a manželku/manžela bez vlastních příjmů. Tato změna je ovšem ve prospěch jen vybrané části poplatníků, a to těch, kteří mají roční příjmy do 1 mil. Kč. Novela sice zachovává procentuální vyjádření výdajových paušálů, ale obsahuje snížení horní hranice pro uplatnění výdajových paušálů o polovinu, a to následovně:

Zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství a řemeslná živnost:

V § 7 odst. 7 písm. a) se částka  „1 600 000 Kč“ nahrazuje částkou „800 000 Kč“.

Maximální paušální výdaj pro tyto činnosti tedy činí 800 000 Kč, tj. 80% z příjmů 1 mil. Kč.

Příjmy za živnostenského podnikání:

V § 7 odst. 7 písm. b) se částka „1 200 000 Kč“ nahrazuje částkou „600 000 Kč“.

Maximální paušální výdaj pro neřemeslné živnosti činí tedy 600 000 Kč, tj. 60% z příjmů 1 mil. Kč.

Příjmy z nájmů v majetku zařazeného v obchodním majetku :

V § 7 odst. 7 písm. c) se částka „600 000 Kč“ nahrazuje částkou „300 000 Kč“.

Maximální paušální výdaj pro pronájem majetku v rámci podnikání činí 300 000 Kč, tj. 30% z příjmů 1 mil. Kč.

Jiné příjmy ze samostatné činnosti:

V § 7 odst. 7 písm. d) se částka „800 000 Kč“ nahrazuje částkou „400 000 Kč“.“.

Maximální paušální výdaj pro ostatní činnosti – lékaři, právníci, sportovci a další profese, které nepodnikají podle živnostenského zákona – činí 400 000 Kč, tj. 40% z příjmů 1 mil. Kč.

 

To znamená, že jestliže se maximální hodnota paušálních výdajů se oproti předchozí právní úpravě snižuje na poloviční výši, je pro daňového poplatníka na zvážení, zda je pro něj stále ještě výhodné paušální výdaje pro výpočet své daňové povinnosti použít, zda jestli uplatní skutečné výdaje.

 

Zákonodárci na druhé straně kompenzují toto snížení paušálů vypuštěním § 35ca ze zákona o daních z příjmů. Do zákona tak vrátili možnost odpočtu slevy na dani na manželku/manžela bez příjmů a uplatnění daňového zvýhodnění na děti u poplatníků, kteří používají pro stanovení daně paušální výdaje.

 

Vzhledem k retroaktivnímu schválení této změny je ovšem v novele zákona daná přechodnými ustanoveními volba pro poplatníka. Pro zdanění roku 2017 budou buď postupovat podle zákona roku 2016, tj. dvojnásobný limit pro paušální výdaje, ale nemožnost uplatnění slevy na manželku a děti, nebo použijí nový zákon s poloviční výší paušálních výdajů, ale možností odpočítat slevu na manželku a děti.

Daňově zdá se býti vše vyřešeno, legislativci argumentují, že snížení paušálů je kompenzováno vrácením slev na děti a manželu. Ovšem změna zákona je prospěšná jen poplatníkům, kteří mají roční příjmy do 1 mil. Kč. Upozorňujeme na významný dopad snížení výdajových paušálů pro odvody sociálního a zdravotního pojištění pro poplatníky, kteří hranici příjmů 1 mil. Kč přesáhnou.

 

Příklad běžné rodiny:

Podnikatel s ročním příjmem 1 500 000 Kč, manželka je na rodičovské dovolené bez příjmů,

společně vychovávají 2 nezletilé děti.

 

V podmínkách roku 2016 si uplatní výdajový paušál 60% ve výši 900 000 Kč (je to limitu pro strop výdajů).

Jeho základ daně bude činit 600 000 Kč, daň z příjmu se základní slevou na poplatníka vychází 65 160 Kč (slevu na manželku a děti nemůže uplatnit), sociální pojištění 87 600 Kč, zdravotní pojištění 40 500 Kč.

Celkem zaplatí dle legislativy roku 2016 částku 193 260 Kč.

 

V podmínkách roku 2017 si uplatní výdajový paušál jen do výše stopu, tj. 600 000 Kč.

Základ daně bude činit 900 000 Kč, daň z příjmu po odečtení základní slevy, slevy na manželku a 2 děti (135 000 – 24840 – 24840 – 13404-17004) činí  54 912 Kč. Ovšem sociální pojištění vyjde na 131 400 Kč, zdravotní pojištění činí 60 750 Kč.

Celkem zaplatí dle legislativy roku 2017 částku 247 062 Kč.

 

Dopad novely zákona o daních z příjmů pro tuto rodinu je zvýšení finančního zatížení z titulu daní a pojistného o 53 802 Kč ročně.

Ani avizované zvýšení slevy na druhé a další dítě tyto závěry příliš neovlivní.