Nahoru

Daňové odpisy hmotného majetku dle novely 2017

tau Praha: Kompletní zpracování účetnictví, daní a mezdRok 2017 Daňové odpisy hmotného majetku dle novely 2017

Daňové odpisy hmotného majetku dle novely 2017

Odpisy hmotného majetku dle zákona o daních z příjmů se změnami dle novely účinné k 1. 7. 2017

 Daňové odpisy vyjadřují limitaci částky, kterou lze zahrnout do daňových výdajů pro účely výpočtu základu daně.

 Jejich uplatnění upravují § 26 až § 33a zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. , ve znění poslední novely č. 170/2017 účinné od 1. 7. 2017.

 Daňové odpisy jsou rozdílné od odpisů účetních, které vyjadřují opotřebení majetku.

Zákon určuje i subjekty, které mohou daňové odpisy uplatňovat. Je to zpravidla vlastník majetku, s určitými výjimkami.

Novelou zákona účinnou od 1. 7. 2017 byly do oprávněných subjektů pro daňové odpisování nově zařazeny i příspěvkové organizace územních samosprávných celků, které mohou daňově odpisovat majetek jim předaný zřizovatelem k hospodaření.

Dále novela zákona umožňuje provádět daňové odpisy provedeného technického zhodnocení na cizím majetku podnájemcům, kteří provedou toto technické zhodnocení na své náklady a vlastník majetku jim k odpisování dá souhlas. Dříve toto bylo možné jen u přímých nájemců.

 

Daňové odpisy hmotného majetku

U hmotného majetku, jehož vstupní cena je vyšší než 40 000Kč, je možné do výdajů pro účely zjištění základu daně z příjmů zahrnout pouze odpis pro příslušný rok dle pravidel stanovených v zákonu.

Majetek pořízený za nižší cenu může účetní jednotka zahrnout přímo do daňových nákladů.

Existují výjimky – stavby je nutné daňově odpisovat bez limitu pro vstupní cenu.

Vstupní cenu pro odpisování snižuje přijatá investiční dotace

Vstupní cenou se pro účely daně z příjmů rozumí hodnota, ze které lze provádět daňové odpisy.

Ve většině případů je shodná s oceněním hodnoty majetku v účetnictví. V některých případech zákon stanoví povinnost pokračování v odpisování po původním odpisovateli, tj. např. v případě dědictví, fúze.  Zde se už ocenění majetku v účetnictví odlišuje od vstupní ceny pro daňové odpisování.

Hmotný majetek je v zákoně o daních z příjmu zařazen do odpisových skupin, podle charakteru odepisovaného majetku a zákon pak stanoví pro tyto jednotlivé skupiny dobu odpisování.

Zatřídění jednotlivých druhů majetků do odpisových skupin je uvedeno v příloze 1 zákona o dani z příjmů. Mimo několika výjimek lze daňové odpisy přerušit, resp. daňové odpisy nemusíme použít jako daňový výdaj příslušného daňového období, především z důvodu daňové optimalizace.

Od roku 2014 je změněna příloha č. 1 ZDP, místo předchozího třídění majetku dle klasifikace SKP je nahrazeno tříděním dle klasifikace CZ-CPA. K obsahové změně dochází pouze u transportních zařízení pro přepravu kusových materiálů, které se přesouvají z odpisové skupiny 2 do skupiny 3.

Třídění do odpisových skupin:

Doba odpisování podle zákona o daních z příjmů:

  1. odpisová skupina – 3 roky (např. kancelářské stroje, nářadí, skot atd.)
  2. odpisová skupina – 5 let (např. kolotoče, letadla, motorová vozidla atd.)
  3. odpisová skupina – 10 let (např. trezory, turbíny, výtahy apod.)
  4. odpisová skupina – 20 let (budovy ze dřeva a plastů, sila, oplocení atd.)
  5. odpisová skupina – 30 let (dálnice, silnice, nádrže, stavby, atd.)
  6. odpisová skupina – 50 let (budovy administrativní, hotelové, obchodní atd.)

 

Zákon o dani z příjmu obsahuje následující možné způsoby daňových odpisů hmotného majetku:

  1. rovnoměrné (lineární)
  2. zrychlené (degresivní)
  3. ostatní – výkonové, dle doby životnosti, technické zhodnocení na kulturní památce, fotovoltaické elektrárny

Po správném zatřídění do odpisové skupiny může daňový subjekt zvolit způsob odpisování pro každý příslušný majetek dle bodu a) a b), způsob odpisování pro vybraný majetek dle bodu c) je přesně dán zákonem.

Rovnoměrné odpisy

Pro aplikaci rovnoměrného způsobu daňového odepisování a výpočet odpisů za příslušná zdaňovací období stanoví zákon o dani z příjmu maximální roční odpisové sazby. Odpisy činí jednu setinu součinu vstupní ceny majetku s přiřazené roční odpisové sazby. U rovnoměrného odpisování je odpis dle zákona stanoven jako maximální a doba odpisování dle stanovených odpisových skupin jako minimální. Z toho vyplývá, že při aplikaci rovnoměrných daňových odpisů lze ve zdaňovacím období uplatnit nižší daňový odpis, než stanoví zákon a prodloužit dobu odpisování nad rámec doby stanovené v příloze 1 zákona o daních z příjmu.

 Sazby v % pro rovnoměrné odpisování

Odpisová skupina 1.rok Další léta Zvýšená vstupní cena
1. 20 40 33,3
2. 11 22,25 20
3. 5,5 10,5 10
4. 2,15 5,15 5
5. 1,4 3,4 3,4
6. 1,02 2,02 2

Výše uvedené odpisové sazby lze zvýšit v prvním roce odpisování. Při splnění zákonných podmínek (pořízení nového majetku, užití pro určitou činnost).

Zákon připouští tři zvýhodněné postupy pro odpisování, zvýšení odpisů v prvním roce odpisování o 20%, 15% nebo 10%, ve všech případech se zvýhodňuje pouze odpisování nových majetků a odpisová výhoda se u zvýšení odpisů o 15% a 20% v prvním roce odepisování odvíjí od charakteru činnosti daňového subjektu.

Zvýšení odpisu v prvním roce odepisování o 20%

Toto zvýšení a upravené sazby odpisů v dalších letech může použít daňový poplatník, který, vykonává převážně zemědělskou a lesní výrobu a je prvním vlastníkem stroje pro zemědělství a lesnictví. Odpis v 1. roce odepisování lze zvýšit o 20%. Za takového poplatníka se považuje ten, u něhož příjmy ze zemědělské a lesní výroby činily v přecházejícím zdaňovacím období více než 50% z celkových příjmů.

Sazby v % pro rovnoměrné odpisování při zvýšení odpisu v 1. roce o 20%

Odpisová skupina 1.rok Další léta Zvýšená vstupní cena
1. 40 30 33,3
2. 31 17,25 20
3. 24,4 8,4 10

 Zvýšení odpisu v prvním roce odepisování o 15%

Poplatníci, kteří jsou prvními vlastníky zařízení pro čištění a úpravu vody, pro třídící a úpravárenské zařízení na zhodnocení druhotných surovin, mohou v 1. roce odpisování zvýšit odpis o 15%.

Přesné podmínky jsou obsaženy v § 31 odst. 3 zákona o daních z příjmů.

Sazby v % pro rovnoměrné odpisování při zvýšení odpisu v 1. roce o 15%:

Odpisová skupina 1.rok Další léta Zvýšená vstupní cena
1. 35 32,5 33,3
2. 26 18,5 20
3. 19 9 10

Zvýšení odpisu v prvním roce odpisování o 10%

Zvýšení odpisu v prvním roce odpisování o 10% může být použito poplatníkem, který je prvním vlastníkem majetku. Jedná se o majetek zařazený v odpisových skupinách 1 – 3. Možnost zvýšení odpisu v prvním roce odpisování o 10% není vázán na podnikatelské činnosti daňového subjektu

Sazby v % pro rovnoměrné odpisování při zvýšení odpisu v 1. roce o 10%

Odpisová skupina 1.rok Další léta Zvýšená vstupní cena
1. 30 35 33,3
2. 21 19,75 20
3. 15,4 9,4 10

 

 Zrychlené odpisy

Zrychleným způsobem odpisování je dosaženo vyšších daňových odpisů na začátku odpisování a v průběhu odpisové doby se hodnota odpisů snižuje.

Pro výpočet zrychlených odpisů jsou v zákoně o daních z příjmů určeny koeficienty, které se pro výpočet odpisů použijí následovně:

1, odpis v prvním roce se stanoví jako podíl počtu let, po které bude majetek odpisován a koeficientu pro první rok odepisování

2, odpis v dalších letech se vypočte jako podíl dvojnásobku zůstatkové ceny (vstupní cena – oprávky prvního roku) a rozdílu mezi koeficientem pro zrychlené odpisování v dalších letech a počtem let, po které byl již majetek odpisován.

Koeficienty pro zrychlené odpisování:

Odpisová skupina V 1. roce V dalších letech Zvýšená vstupní cena
1. 3 4 3
2. 5 6 5
3. 10 11 10
4. 20 21 20
5. 30 31 30
6. 50 51 50

Zákon o dani z příjmu poskytuje i při zrychleném odpisování výhodu zvýšení prvního ročního odpisu o 20%, 15% a 10% i u zrychlených odpisů.

Odpis vypočtený dle stanoveného koeficientu lze v  1. roce odpisování zvýšit o příslušné procento z pořizovací ceny.

Podmínky pro uplatnění tohoto zvýšení jsou totožné jako u rovnoměrných odpisů, musí se jednat o majetek v prvním vlastnictví a u zvýšení o 15% a 20% je podmínkou výkon příslušné činnosti.

Pro zrychlené odpisy upravuje možnost zvýšení odpisu § 32 odst. 2 písm. a) v zákoně o daních z příjmů.

 

Ostatní odpisy

Kromě výše uvedených základních metod daňového odpisování, rovnoměrné a zrychlené, existují pro daňové účely ještě další postupy pro stanovení daňových odpisů ve specifických případech:

Odpisy při otvírkách nových lomů, pískoven a hlinišť – podíl vstupní ceny a doby trvání.

Majetek se stanovenou dobou životnosti (např. dočasné stavby) – podíl vstupní ceny a doby životnosti.

Modely a šablony mají způsob odpisování stanoven dle počtu vyrobených odlitků nebo výlisků.

Technické zhodnocení na nemovité kulturní památce se odpisuje ve výši jedné patnáctiny ze vstupní ceny ročně.

Tyto „ostatní“ odpisy se stanovují s přesností na dny nebo měsíce a začátek odpisování je stanoven na následující měsíc po měsíci zařazení. Toto odpisování nelze přerušit.

Samostatné ustanovení pro daňové odpisování FVT – §30b ZDP- časové odpisy na technické části po dobu 240 měsíců. Zahájení odpisování následující měsíc po uvedení do užívání, odpisy nelze přerušit.

 

Odpisy ze zvýšené vstupní ceny       

Vstupní cena pro odpisování se zvyšuje v případě provedeného technického zhodnocení.

Technické zhodnocení definované v § 33 zákona o dani z příjmů představuje výdaj na provedené rekonstrukce, přestavby, modernizace.

Postup výpočtu odpisu při zvýšené vstupní ceně je v případě rovnoměrných odpisů stejný jako u běžných rovnoměrných odpisů, zvýšená vstupní cena se násobí sazbou stanovenou pro zvýšenou vstupní cenu a vydělí stem.

U zrychlených odpisů se hodnota odpisu v prvním roce po dokončení technického zhodnocení  vypočítá jako podíl dvojnásobku zůstatkové ceny zvýšené o provedené technické zhodnocení a koeficientu pro zvýšenou zůstatkovou cenu. V dalších zdaňovacích obdobích odpis činí podíl dvojnásobku zůstatkové ceny a rozdílu mezi platným koeficientem a počtem let, po které byl majetek odpisován ze zvýšené vstupní ceny

V novele zákona účinné od 1. 7. 2017 bylo přidáno ustanovení § 30c ke způsobu odpisování při zvýšení spoluvlastnického podílu na majetku.

 

Závěr k odpisům hmotného majetku:

Daňové odpisy neslouží k věrnému zobrazení opotřebení majetku, jako odpisy účetní, ale k tzv. daňové optimalizaci.

Obecná pravidla pro uplatnění daňových odpisů:

1/ celý roční odpis lze uplatnit u majetku evidovaného k poslednímu dni zdaňovacího období

2/ ½ ročního odpisu lze uplatnit u majetku evidovanému k prvnímu dni zdaňovacího období

Účetní jednotka stanovuje daňové odpisové plány z důvodu optimálního stanovení základu daně. Z tohoto hlediska je při uplatňování daňových odpisů nejdůležitější správně posoudit charakter daného majetku, možnosti daňového zákona, a pro zvolení optimální metody odpisování i výši předpokládaného vývoje základu daně u daňového subjektu.

Nezbytné je správné zatřídění do odpisové skupiny dle přílohy č. 1 k zákonu o dani z příjmu a posouzení možnosti použití odpisových metod dle zákona u příslušného majetku.

Existuje několik výjimek, které mají výpočet odpisů stanoven zcela samostatně a bez možnosti výběru pro daňový subjekt (FTV, nehmotný majetek, časové odpisy).

Pro uplatnění daňových odpisů a správné stanovení jejich výše je také nutné splnit další podmínky stanovené zákonem o dani z příjmů, jako jsou zejména ustanovení týkající se vlastnictví, určení správné výše vstupní ceny pro odpisování a okamžiku zahájení daňového odpisování.

V roce vyřazení se uplatní ½ daňový odpis bez ohledu na datum vyřazení.