Nahoru

Trestným činem bude příprava krácení daně

tau Praha: Kompletní zpracování účetnictví, daní a mezdRok 2016 Trestným činem bude příprava krácení daně

Trestným činem bude příprava krácení daně

Příprava krácení daně bude opět trestná

Dne 27. dubna 2016 schválil senát novelu trestního řádu, která by měla opět do zákona vrátit trestnost přípravy krácení daně. Návrh zákona byl i přes námitky opozice schválen Poslaneckou sněmovnou v březnu 2016. Trestným by se tedy stal i pouhý pokus o daňový únik.

Cílem tohoto zákona je bojovat proti daňovým únikům, především tzv. karuselovým podvodům. Finanční správa v posledních letech nasadila četná opatření, kterými chce výskyt zmíněných úniků zcela eliminovat. Jedná se například o zavedení kontrolních hlášení, systému přenesení daňové povinnosti, instrumenty zajištění daně nebo zřízení skupiny Daňová kobra. Nástroje obrany proti daňové kriminalitě se tedy ještě rozšíří o nová zákonná ustanovení, která budou mít vliv i na běžné podnikatele.

Současné znění trestního zákoník vymezuje daňové, poplatkové a trestné činy hospodářské v § 240 – § 247 zákona č. 40/2009, trestní zákoník. V § 240 zákona jsou specifikovány postihy zkrácení daní, poplatků nebo povinných plateb následovně:

„(1) Kdo ve větším rozsahu zkrátí daň, clo, pojistné na sociální zabezpečení, pojistné na zdravotní pojištění, poplatek nebo jinou podobnou povinnou platbu anebo vyláká výhodu na některé z těchto povinných plateb, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

  1. a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nejméně se dvěma osobami,
    b) poruší-li k usnadnění takového činu úřední uzávěru, nebo
    c) spáchá-li takový čin ve značném rozsahu.

(3) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve velkém rozsahu.“ 1)

Dle § 138 téhož zákona se:

  • větší škodou rozumí škoda dosahující částky v rozmezí 50 000 Kč až 500 000 Kč,
  • značnou škodou rozumí škoda v rozmezí 500 000 Kč až 5 000 000 Kč,
  • velkou škodou pak škoda nad 5 000 000 Kč.

Aktuální úprava považuje za trestný pouze dokonaný trestný čin zkrácení daní. Po konečném schválení uvedeného vládního návrhu by měla být postihována i jeho příprava.

Schvalování novely provází diskuze, do jaké míry bude možné jasně vymezit rozdíl mezi daňovou optimalizací a přípravou krácení daně. Rozporuplné jsou i názory odborné veřejnosti (mezi nimi například KDPČR nebo SP ČR). Svaz průmyslu a dopravy ČR označuje ve své tiskové zprávě z 23. 3. 2016 zavedení trestnosti přípravy krácení daně z tohoto pohledu jako zneužitelné a tedy nebezpečné. Dle vyjádření SP ČR: „…není schválené opatření předkládáno s ohledem na reálné potřeby praxe a spravedlnosti podnikání v této republice.“2)

Ke kritice návrhu se vyjádřil na 42. schůzi Poslanecké sněmovny i ministr spravedlnosti JUDr. Robert Pelikán Ph. D. Ve svém projevu vyvrací myšlenku, že konzultace s daňovým poradcem může být posuzována jako příprava pro daňový únik:

„První, co je potřeba říci, je, že jsme tu dvacet let trestnost přípravy krácení daně měli a žádné z těch jevů, před kterými jsme teď varováni, nenastaly za celých těch dvacet let. Takže i z tohoto důvodu se mi jeví, že to je malování čerta na zeď. Je to ovšem malování čerta na zeď i obsahově, protože vyvolává-li se tu jakýsi dojem, že když se přijdu zeptat svého daňového poradce, jak bych mohl zaplatit méně na daních, tak že už tedy se budu dopouštět přípravy tohoto trestného činu, tak je to dojem mylný. Přípravou rozumíme až skutečně připravování zcela konkrétních kroků směřujících ke spáchání trestného činu, tedy vědomého úmyslného porušení daňových povinností. Takže to v žádném případě není nějaká taková rada či porada.“ 3)

Celý projev je přístupný na webové stránce Parlamentních listů.

Návrh byl senátem přijat s pozměňovacími návrhy a následně bude předán na podpis prezidentovi ČR.

Zdroje: 1)  Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, 2)  Tisková zpráva SP ČR z 23. 3. 2016,

3) http://www.parlamentnilisty.cz/