Nahoru

Zveřejnění roční účetní závěrky

účetní závěrky

Zveřejnění roční účetní závěrky

Určitě vítaná změna pro malé firmy od roku 2016

Novela zákona o účetnictví účinná od 1.1 2016 přinesla mimo jiné i významnou změnu pro malé firmy v dosavadní povinnosti zveřejňování účetních závěrek, tj. jejich ukládání do veřejné sbírky listin u obchodního soudu.

Menší obchodní korporace, především s.r.o. s jedním společníkem, který v ní také sám pracuje, ale i mnoho větších firem, ne vždy s libostí přijímaly skutečnost, že musí své výsledky hospodaření zveřejnit.
Tato zákonná povinnost je nyní korigována právě v návaznosti na novelu zákona o účetnictví.

Od roku 2016 se účetní jednotky zatřídí do tzv. kategorií a v návaznosti na ně se pak liší povinnosti těchto účetních jednotek pro oblast sestavování a zveřejňování účetních závěrek.

Nově budou existovat mikro účetní jednotky a malé účetní jednotky.

Kdo do těchto kategorií bude patřit?

Mikro účetní jednotka, tzv. mikropodnik bude taková jednotka, která nepřekročí 2 ze 3 kritérií:
9 mil. Netto aktiva (tj. aktiva po uplatnění korekce jako odpisů a opravných položek) , 18 mil. Čistý obrat (tržby firmy snížené o poskytnuté slevy a bonusy) a 10 zaměstnanců.

Malá účetní jednotka, tzv. malý podnik, bude taková jednotka, která nepřekročí 2 ze 3 kritérií: 100 mil. netto aktiva, 200 mil. čistý obrat a 50 zaměstnanců.

Tyto mikro a malé účetní jednotky mohou dle nového zákona sestavit účetní závěrku ve zkráceném rozsahu, pokud nemají povinnost auditu.

Nemusí zveřejňovat výkaz zisku a ztráty, pokud nemají povinný audit a
pokud jim zvláštní právní předpis tuto povinnost neukládá.

Mají omezený rozsah přílohy k účetní závěrce, která obsahuje doplňující údaje o činnosti firmy.
Snad tato změna alespoň trochu potěší malé firmy, kterým v současné době neustále povinnosti v oblasti daní a účetnictví spíše přibývají.