Nahoru

Oznamování osvobozených příjmů – víte o nové povinnosti vůči finančnímu úřadu? Pozor na sankce!

Oznamování osvobozených příjmů

Oznamování osvobozených příjmů – víte o nové povinnosti vůči finančnímu úřadu? Pozor na sankce!

Počínaje zdaňovacím obdobím kalendářního roku 2015 vzniká všem fyzickým osobám povinnost oznamovat finančnímu úřadu osvobozené příjmy, které v daném roce přesáhly 5 mil. Kč.

Nové ustanovení zákona se týká i zaměstnanců, kterým zaměstnavatel provádí roční zúčtování daní a proto nemají povinnost podávat daňové přiznání.

Uvádíme shrnutí obsahu části zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu pro tuto záležitost:

§ 38v zákona č. 586/1992 Sb. – Oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob

  • povinnost oznámení osvobozeného příjmu nad 5 mil. Kč
  • každý příjem se posuzuje jednotlivě
  • oznámení se podává ve lhůtě pro podání daňového přiznání, tj. zpravidla do 1.4. následujícího roku
  • oznámení se nevztahuje na příjem, o němž může údaje podle odstavce 2 správce daně zjistit z rejstříků či evidencí, do kterých má přístup a které zveřejní na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Nejčastěji by se mohlo jednat o příjmy z titulu dědictví v rodině, dary v rodině, převody obchodních podílů, osvobozené prodeje nemovitých věcí, ale mnoho dalších.

K oznámení o osvobozených příjmech byl vydán doporučený formulář, který je zveřejněn na webových stránkách finanční správy.

Hlavním trendem posledních legislativních úprav v oblasti daní je stanovení sankcí pro porušení různých ustanovení zákona.

Stejně tak to platí pro novou oznamovací povinnost, kde při jejím nesplnění bude finanční úřad udělovat sankce stanovené v zákoně o daních z příjmů.

Pokuty jsou stanoveny následovně:

§ 38w zákona č. 586/1992 Sb. –  pokuta za neoznámení osvob. příjmu

  • 0,1 % z částky neoznámeného příjmu, pokud tuto povinnost splní, aniž by k tomu byl vyzván,
  • 10 % z částky neoznámeného příjmu, pokud poplatník tuto povinnost splní v náhradní lhůtě poté, co byl k tomu vyzván, nebo
  • 15 % z částky neoznámeného příjmu, pokud poplatník nesplní tuto povinnost ani v náhradní lhůtě.