Nahoru

Kontrolní hlášení

25. února se bude podávat první kontrolní hlášení na finanční úřady

Kontrolní hlášení

Počínaje únorem 2016 nabyly účinnosti §§ 101c až 101i  zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o DPH“ nebo „ZDPH“) – novela 360/2014 Sb.. Bude se podávat první kontrolní hlášení na finanční úřady. Toto hlášení podávají:

Kdo podává kontrolní hlášení

Plátce DPH, který:

 • uskutečnil zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku nebo na ně přijal úplatu.
 • přijal zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku nebo na ně poskytl úplatu a nárokuje si odpočet.

Plátce při vybraných transakcích s investičním zlatem.

Kdy se podává kontrolní hlášení

Kontrolní hlášení podávají všechny právnické osoby měsíčně do 25. dne následujícího měsíce, vč. plátců čtvrtletních a fyzické osoby v termínu pro podání daňového přiznání.
Kontrolní hlášení je nutné podat v termínu pro podání daňového přiznání. Z daňového řádu máme na podávání a placení daní tzv. 5 denní toleranci, kdy nebude finanční úřad sankcionovat tato prodlení, v případě kontrolního hlášení tato tolerance 5 dnů není a zpoždění byť o jeden den znamená sankci.

Kontrolní hlášení se dělí na A a B sekci tedy na výstupy a vstupy a koresponduje s daňovým přiznáním tedy:

Přehled formuláře na kontrolní hlášení:

Výstupy

 • A1 – uskutečněná zdanitelná plnění v režimu lokálního RPDP – ř. 25 daňového přiznání
 • A2 – přijatá plnění v přeshraničním RPDP (přijetí zboží z EU, služby z EU, služba z TZ – neobsahuje dovoz zboží!) (DP ř. 3,4,5,6 a 9, 12,13)
 • A3 – uskutečněná plnění zlato
 • A4 – uskutečněná plnění standardní režim nad 10 tis. + § 44 (involvence bez limitu částky) – vše jen s českým DIČŘádek A4 a A5 = řádky 1 a 2 DP
 • A5 – uskutečněná plnění ve standardním režimu do 10 tis. Kč + nad 10 tis. bez českého DIČŘádek A4 a A5 = řádky 1 a 2 DP

Vstupy

 • B1 – přijatá plnění v lokálním RPDP (dle sdělení GFŘ zde nebude kontrola odpočtů, jen výstupů) Ř. 10 a 11 DP
 • B2 – přijatá plnění ve standardním režimu nad 10 tis. + §44 (involvence bez limitu částky) Řádek B2 a B3 = řádky 40 a 41 DP
 • B3 – přijatá plnění ve standardním režimu do 10 tis. Ř. 10 a 11 DP Řádek B2 a B3 = řádky 40 a 41 DP

Pokud si budete chtít uplatňovat nárok na odpočet z faktur vyšších v celkovém součtu než 10000Kč je nutné nahlásit vaše DIČ dodavateli, aby Vás uvedl v kontrolním hlášení.

Párovací znaky pro vyplnění Kontrolní hlášení

Evidenční číslo dokladu (pozor není variabilní symbol – číslo dokladu obsahuje i písmena, lomítka a pomlčky)
DIČ
Datum uskutečnění zdanitelného plnění/datum povinnosti přiznat daň (Pro párování je nutné uvádět vždy datum uskutečnění zdanitelného plnění i při DPH na vstupu ne, kdy uplatňuji nárok na odpočet. Je možné uplatňovat odpočty i před 2016, vždy je nutné napsat správné datum dle dokladu. Odpočet daně lze uplatnit 3 roky poté, kdy nárok na odpočet vznikl, tj. v 2016 je možné uplatňovat i doklady např. z roku 2013.

Problémy s evidenčním číslem daňového dokladu

Již nyní mají společnosti problémy s tzv evidenčním číslem. Nejenže byly softwarové firmy puštěny do testovacího prostředí až na konci tohoto roku ačkoliv byl zákon o kontrolním hlášení schválen již před rokem tak z tohoto důvodu se nyní vše teprve testuje a zjišťuje se co a jak funguje, co a jak se na sebe páruje apod. Nyní si společnosti volají, aby si řekli, jaké číslo si dají do kontrolního hlášení, protože léty používaný variabilní symbol jako párovací znak pro platby, který by bylo i nejlogičtější zachovat, musí software zahrnout nové číslo, které se bude přenášet do kontrolního hlášení, nebo se musí společnosti domluvit, které to číslo to z té či oné faktury bude, protože to software na vystavování faktur neumí označit. ¨

Sankce v souvislosti s kontrolním hlášením

 • 1 000 Kč za pozdní podání
 • 10 000 Kč za pozdní podání na základě výzvy správce daně
 • 30 000 Kč za nepodání na základě výzvy ke změně nebo potvrzení
 • 50 000 Kč za nepodání kontrolního hlášení ani v náhradní lhůtě
 • do 50 000 Kč za neodstranění pochybností na základě výzvy
 • do 500 000 Kč za závažné ztěžování nebo maření správy daní

Dle aktuální legislativy nelze pokuty prominout ani snížit! Ani na prosby a sliby politiků.

Kontrolní hlášení – sankce, termíny, problémy, komplikace

Za nejvíce problematické spatřujeme, že v zákoně jsou velmi striktní a mnohdy i likvidační sankce, které nelze prominout. Bohužel na splnění podmínek daných tímto zákonem pro daňový subjekt není velký prostor a téměř žádný čas, a pakliže nedojde k vyhovění výzvám správce daně, které se budou generovat automaticky (strojově) nedokážeme odhadnout množství takových výzev a daných komplikací.

Doručování výzev správcem daně v souvislosti s kontrolním hlášením:

Doručení do datové schránky plátce daně – lhůta počíná běžet od následujícího dne po doručení, nebo zde platí 10ti denní fikce doručení.

Doručení na e-mailovou adresu = doručeno dnem odeslání správcem daně, lhůta běží ode dne následujícího po odeslání.

Kdo nemá datovou schránku ani nesdělí správci daně e-mailovou adresu = doručení poštou, lhůta ode dne následujícího po doručení.

Problémy s lhůtami v souvislosti s kontrolním hlášením

Na problematiku doručování nám úzce navazuje reakce na výše uvedené výzvy. V případě, že Vám přijde výzva z finančního úřadu je nutné na ni odpovědět do 5 kalendářních dnů ode dne doručení (viz výše).
Tuto oblast kontrolního hlášeni vidíme za nejslabší, jelikož termíny pro splnění daných výzev jsou „šibeniční“. Tyto lhůty nelze prodloužit ani navrátit v předešlý stav.
Mohu zde rozvádět veškeré situace dovolenou účetní počínaje, chybně uvedenou e-mailovou adresou konče. Jistě si všichni dokážeme představit, jak tyto lhůty v souvislosti s danými sankcemi neetické a bude zapotřebí velkého úsilí ze strany daňového subjektu (zajištění správného vyplnění, včasné reakce na tyto výzvy a v podstatě, být neustále k dispozici finančnímu úřadu). Doufejme, že toto úsilí bude korunováno nulovými sankcemi.