Nahoru

5ti denní pardon

Podávání daňových přiznání a možná úskalí tzv. 5 denního pardonu

Každý, kdo podává daňová přiznání, již jistě ví či minimálně v poslední době v souvislosti s termínem pro podání přiznání k dani z příjmu subjektů bez daňového poradce a auditu zaslechl, že když se zpozdí s termínem podání o 5 pracovních dnů, žádný postih ho nečeká, vlastně se nic neděje. Toto ustanovení zákona platí pro všechna tzv. daňová tvrzení, tj. pro daňová přiznání, hlášení nebo vyúčtování. Specielní úpravu má pouze kontrolní hlášení nově zavedené od roku 2016.

Tato problematika má dvě roviny – tzv. pětidenní pardon je strana A mince, strana B  je pak možný důsledek porušení lhůty pro podání daňového přiznání, třeba i jen o těch pět dní.

Takže jak to říká zákon:

Pokuty a úroky z prodlení ze stran správce daně při pozdním podání daňového tvrzení a úroky z prodlení za pozdě uhrazenou daň:

 Dvě sankce:

1, pokuta za pozdě podané přiznání

  • správce daně předepíše pokutu za opožděné podání tvrzení daně (tj. za pozdě podané přiznání na finanční úřad), pokud je zpoždění tohoto podání delší než 5 pracovních dnů.

2, úrok z prodlení za pozdě zaplacenou daň

  • Daňovému subjektu vyměřuje správce daně úrok z prodlení za pozdní platbu daňové povinnosti a to počínaje 5. pracovním dnem následujícím po dni splatnosti (tedy 4 pracovní dny bezúročně).

Tato ustanovení daňového řádu jsou benevolentní vůči daňovému subjektu, pokud je v prodlení s lhůtami pro podání přiznání či s platbou dané daňové povinnosti.

Skryté možné problémy související s výše uvedenou vstřícností daňového řádu

Jestliže se daňový subjekt dostane do problémů (nejčastěji nemá na uhrazení daňové povinnosti v zákonem daném termínu) má možnost požádat správce daně o prominutí příslušenství daně, tedy o prominutí úroků z prodlení.

V § 259 a násl. Daňového řádu jsou stanoveny podmínky pro možnost prominutí úroků z prodlení.

V souvislosti s výše uvedenými termíny uvádíme pouze podmínku, která se týká tohoto institutu.

Žádosti o prominutí příslušenství daně není možné vyhovět, pokud v posledních třech letech daňový subjekt nebo osoba, která je členem jeho statutárního orgánu závažným způsobem porušili daňové nebo účetní předpisy.

Pokyn Generálního finančního ředitelství GFŘ-D-21 o promíjení příslušenství daně následně zákonné ustanovení rozvádí a stanoví, co lze považovat za závažné porušení.  Mimo výčtu všech ostatních porušení, jako jsou např. nespolehlivý plátce DPH, odsouzení za daňový delikt, pokuta za vedení účetnictví apod., je zde i bod 5. Ten uvádí, že za závažné porušení se považuje i skutečnost, když subjekt závažně ztěžuje nebo ztěžoval, maří nebo mařil správu daní tím, že opakovaně včas nepodal daňové přiznání, hlášení nebo  vyúčtování,  a  ke  splnění  této  své  ze zákona  plynoucí  povinnosti  byl  proto  vyzván  správcem  daně.  Za naplnění opakovanosti se v tomto případě považuje, pokud tato situace nastala alespoň  2x v období  dvanácti  po  sobě  jdoucích  kalendářních  měsíců  před  podáním  žádosti o prominutí úroků z prodlení.

V praxi a převedeno do života to znamená: zapomenete jednou podat např. přiznání k DPH, či jiné související hlášení, nebo přiznání nebude včas podáno jen třeba z důvodu chyby elektronického podání, podobná situace může nastat i u přiznání k dani z nemovitých věcí nebo z nabytí nemovitých věcí, a to nejen u konkrétního subjektu, ale i u všech členů statutárních orgánů, a přestože vás správce daně obratem vyzve k nápravě a v důsledku tzv. 5-ti denního pardonu nedojde k vyměření pokuty nebo úroku z prodlení, naplnili jste výklad výše uvedeného pokynu a dle dikce zákona tím došlo k porušení daňových zákonů závažným způsobem.

To může mít za následek, že finanční úřad vaši žádosti o prominutí úroků z prodlení nevyhoví, přestože konkrétní důvody budou opravdu nesporné. 

Závěrem lze tady konstatovat, že možnost podávat daňová přiznání po lhůtě a využívat těchto pěti dní navíc bez sankcí z finančního úřadu je pro důvodné situace fajn, ale pokud to není nezbytně nutné, je lepší si tím nezavřít možnost prominutí příslušenství daně.

Těžko lze předvídat, jestli se v budoucnu nedostanete do situace, že prominutí úroku z prodlení či jiného příslušenství bude pro vás daleko důležitější, než si o pár dní prodloužit lhůtu pro podání daňového přiznání.

Současně nelze v dnešní době, kdy se všechny procesy a postupy v daňové správě zrychlují a elektronizují,  spoléhat na to, že výzvu k podání daňového přiznání nedostanete od správce daně dříve, než ho stihnete podat sami.