Nahoru

Změny v účetních předpisech od roku 2016

Změny v účetních předpisech od roku 2016

Vybrané změny v účetních předpisech od roku 2016 – kategorizace účetních jednotek a související rozsah ročních účetních závěrek

V zákoně o účetnictví došlo s účinností od účetního období započatého v kalendářním roce 2016 mimo jiné k významné změně v oblasti stanovení rozsahu účetních závěrek ve vazbě na velkost účetní jednotky. Nově zavedeno rozdělení účetních jednotek dle hodnoty jejich aktiv, obratu a počtu zaměstnanců – tzv. kategorizace účetních jednotek. Zavedené kategorie jsou mikropodnik, malý podnik, střední a velký podnik (obsahuje § 1b zákona o účetnictví) .

 Mikro účetní jednotka (mikropodnik)

 • nepřekračuje 2 ze 3 kritérií: 9 mil. aktiva, 18 mil. obrat, 10 zaměstnanců

 Malá účetní jednotka (malý podnik)

 • není mikropodnikem a nepřekračuje 2 ze 3 kritérií: 100 mil. aktiva, 200 mil. obrat, 50 zaměstnanců

 Střední účetní jednotka (střední podnik)

 • není mikro- ani malým podnikem a nepřekračuje 2 ze 3 kritérií: 500 mil. aktiva, 1 mld. obrat, 250 zaměstnanců)

 Velká účetní jednotka (velký podnik)

 • překročí alespoň dvě kritéria pro střední podnik a nebo je subjektem veřejného zájmu)

Mikropodniky jsou „chráněny“ směrnicí EU a členské země jim nesmí přidávat žádné administrativní povinnosti.

Kategorizace souvisí také s povinností auditu účetních závěrek

Posuzování pravidel pro zatřídění do kategorií účetních jednotek

Pro účetní období započaté v roce 2016 se stanoví kategorie účetní jednotky dle ukazatelů dosažených k rozvahovému dni účetního období bezprostředně předcházejícího. Při posuzování ukazatelů dochází k zásadní změně u aktiv – od 1.1.2016 se aktivy rozumí aktiva netto. V prvním účetním období po svém vzniku nebo zahájení činnosti postupuje účetní jednotka podle právní úpravy pro takovou kategorii účetních jednotek, pro kterou předpokládá dosažení příslušných hodnot ke konci prvního účetního období. V dalších účetních obdobích se posuzují vždy hodnoty za dvě po sobě následující účetní období.

Povinnost sestavit výkaz o peněžních tocích a výkaz o změnách vlastního kapitálu

 Povinnost sestavovat výkaz o peněžních tocích v českých předpisech byla  dříve fakticky vypuštěna změnou formulace odpovídajícího ustanovení z povinnosti na možnost. Nyní se povinnost vrací zpět do zákona pro střední a velké podniky (§18 odst. 2 zákona o účetnictví).

Účetní závěrka – přehled rozsahu účetní závěrky u jednotlivých kategorií a povinnost auditu

Účetní závěrku tvoří:

 1. Rozvaha
 2. Výkaz zisku a ztráty
 3. Příloha
 4. U vybraných jednotek přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu (nová povinnost pro velké a střední podniky)

 Účetní závěrka musí obsahovat:

 1. Obchodní firmu, název a sídlo, u FO obchodní firmu nebo jméno, bydliště a sídlo, liší-li se od bydliště
 2. IČ dle veřejného rejstříku a informaci o zápisu do veřejného rejstříku uváděnou na obchodních listinách
 3. Právní formu, v případě likvidace uvést informaci o tom, že je jednotka v likvidaci
 4. Předmět podnikání
 5. Rozvahový den nebo jiný okamžik, ke kterému se účetní závěrka sestavuje

 Účetní závěrka ve dvou variantách:

 1. Plný rozsah – musí sestavit všichni
 2. Zkrácený rozsah – mohou sestavit neauditované účetní jednotky

Povinnost auditu (§20 zákona o účetnictví)

Povinný audit mají následující účetní jednotky:

 1. Velké účetní jednotky
 2. Střední účetní jednotky
 3. Malé účetní jednotky, pokud jsou akciové společnosti nebo svěřenecký fond a za období, kdy se roční závěrka sestavuje a za předchozí období překročí nebo dosáhnou alespoň jedno z kritérií:
 • Aktiva 40 mil. Kč
 • Čistý obrat 80 mil. Kč
 • Počet zaměstnanců 50
 1. Ostatní účetní jednotky, které za období, kdy se RUZ sestavuje a bezprostředně předcházející období překročily nebo dosáhly dvě z kritérií:
 • Aktiva 40 mil. Kč
 • Čistý obrat 80 mil. Kč
 • Počet zaměstnanců 50

Výroční zprávu sestavují účetní jednotky, které mají povinnost auditu a ty, kterým to stanoví zvláštní zákon.

Střední, malé a mikro jednotky mají omezený rozsah výroční zprávy.

Rozsah účetních závěrek

Pro jednotlivé kategorie je stanoven rozsah účetní závěrky ve vyhláškách, pro podnikatele ve vyhlášce č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Rozvahu zákon definuje v plném rozsahu, ve zkráceném rozsahu v rozšířené verze a ve zkráceném rozsahu v základní verzi:

Plný rozsah musí sestavit

1/ velká účetní jednotka

2/ střední účetní jednotka

3/ malá účetní jednotka

4/mikro účetní jednotka jen s povinným auditem dle zvláštních předpisů

 

Zkrácený rozsah rozšířená verze – uvádí se jen položky označeny písmeny a římskými číslicemi v výjimkou položek C.II.1. dlouhodobé pohledávky a C.II.2. Krátkodobé pohledávky

Může ho sestavit malá účetní jednotka bez auditu

Zkrácený rozsah základní verze – uvádí se jen položky označeny písmeny

Může ho sestavit mikro účetní jednotka bez auditu.

Rozvaha ve zkráceném rozsahu v základní verzi tedy obsahuje pouze tyto položky:

AKTIVA CELKEM

 1. Pohledávky za upsaný základní kapitál
 2. Dlouhodobý majetek
 3. Oběžná aktiva
 4. Časové rozlišení aktiv

PASIVA CELKEM

 1. Vlastní kapitál
 2. + C. Cizí zdroje
 3. Rezervy
 4. Závazky
 5. Časové rozlišení pasiv

Výkaz zisku a ztráty zákon definuje v plném rozsahu a ve zkráceném rozsahu. 

Plný rozsah musí sestavit:

1/ všechny obchodní společnosti (vč. malých a mikro)

2/ ostatní subjekty

 • Velká účetní jednotka
 • Střední účetní jednotka
 • Malá účetní jednotka s povinným auditem
 • Mikro účetní jednotka s povinným auditem

Zkrácený rozsah může použít:

1/ malá účetní jednotka a mikro účetní jednotka, pokud:

 • Není obchodní společností
 • Nemá povinnost auditu

Výkaz zisku a ztráty má obdobný obsah i rozsah jako dříve, navíc se uvádí čistý obrat za účetní období.

Přestože je výkaz zisku a ztráty ve stanoveném rozsahu povinnou součástí účetní závěrky, malé a mikro účetní jednotky bez povinného auditu nemusí výkaz zisku a ztráty zveřejňovat, pokud jim tuto povinnost nestanoví zvláštní zákon.

Rozsah údajů, které musí obsahovat příloha k účetní závěrce, se opět liší dle jednotlivých kategorií.

Povinně všechny jednotky – vč. mikro a malých neauditovaných – uvádí v příloze k účetní závěrce následující informace:

Název firmy, IČ; forma; předmět podnikání; rozvahový den; okamžik sestavení závěrky. Informace o použitých obecných účetních zásadách a použitých účetních metodách a odchylkách od těchto metod. Informace o oceňovacím modelu a technice při ocenění reálnou hodnotou. Výše závazkových vztahů s dobu splatnosti delší než 5 let. Celková výši závazkových krytých věcnými zárukami + povaha a forma záruk. Plnění členům správních, řídících a dozorčích orgánů. Výše a povahu jednotlivých položek výnosů a nákladů mimořádných svým objemem nebo původem. Celkovou výši závazkových vztahů, podmíněných závazkových vztahů a poskytnutých věcných záruk. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu účetního období.

Mikro a malé podniky s auditovanou závěrkou musí přidat informace o stavu dlouhodobých aktiv na začátku a na konci období, přírůstky a úbytky během období, dále výši opravných položek a oprávek na začátku a konci účetního období a o výši úroků, jsou-li součástí ocenění majetku. Dále uvedou název a sídlo účetní jednotky, která sestavuje konsolidovanou účetní závěrku nejužší skupiny účetních jednotek, ke které účetní jednotka jako konsolidovaná účetní jednotka patří, povahu a obchodní účel operací účetní jednotky, které nejsou zahrnuty v rozvaze a  informace o transakcích se spřízněnou stranou, které nebyly uzavřeny za běžných tržních podmínek.

Střední a velké podniky musí doplnit ještě údaje: 

Informace o vydaných akcií během účetního období, zvlášť za každý druh. Kategorizaci průměrného přepočteného počtu zaměstnanců. Výše odměn přiznaných za účetní období členům správních, řídících a dozorčích orgánů (nemusí být uvedeno při ohrožení orgánů). Informaci o navrhovaném rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty a provedeném rozdělení zisku/uhrazení ztráty. Výše odložené daně na konci účetního období a její vývoj během období. Povahu a účel operací, které nejsou zahrnuty v rozvaze, a jejich finanční dopad na účetní jednotku, jsou-li rizika nebo přínosy významné. Účetní jednotka dále uvede informace o transakcích se spřízněnou stranou, které nebyly uzavřeny za běžných tržních podmínek.

 Velké podniky mají navíc povinnost uvést:

Informace o rozčlenění tržeb z prodeje zboží, výrobků a služeb podle kategorií činností a podle zeměpisných trhů (může být vynecháno při poškození jednotky). Celkové odměny účtované jednotlivými statutárními auditory nebo auditorskými společnostmi za povinný audit roční účetní závěrky a celkové odměny účtované jednotlivými statutárními auditory nebo auditorskými společnostmi za jiné ověřovací služby, za daňové poradenství a jiné neauditorské služby.