Nahoru

Jak se přihlásit k EET a jak evidovat tržby

tau Praha: Kompletní zpracování účetnictví, daní a mezdRok 2016 Jak se přihlásit k EET a jak evidovat tržby

Jak se přihlásit k EET a jak evidovat tržby

Procesy v EET

Finanční správa bude přidělovat autentizační údaje, tj. přihlašovací údaje na portál správce daně. Systém evidence tržeb na stránkám finanční správy bude mít dostupnost 7 dní 24 hodin.  Již nyní v provozu webová aplikace www.etrzby.cz. Poplatník bude mít přístup k vlastním údajům. Zákazník zde bude mít možnost zkontrolovat si svoji účtenku. Zákazník bude mít možnost nahlásit, když účtenku neobdrží. Kontrola dodržování povinností bude ze strany finanční a celní správy, později především na základě analýzy a vyhodnocování získaných údajů. Stát bude mít možnost vyhlásit účtenkovou loterii.

 

Postup pro přihlášení do EET

 Autentizační údaje a certifikát pro evidenci tržeb (zákon o evidenci tržeb = ZET)

 • 13 až § 15 ZET upravuje způsob, jakým poplatník získá certifikát, prostřednictvím kterého bude vlastní evidenci tržeb provádět.Povinnost podat žádost o autentizační údaje je stanovena v § 13 odst. 1 ZET, tj. poplatník je povinen podat žádost před přijetím první evidované tržby. Autentizační údaje slouží k přístupu na portál správce daně a umožňují poplatníkovi správu certifikátu pro evidenci tržeb a údajů pro správu evidence tržeb (§ 13 odst. 2 ZET). Formální způsob splnění povinnosti podat žádost o autentizační údaje upravuje § 13 odst. 3 ZET. Přidělování autentizačních údajů pak upravuje ustanovení § 14 ZET. Toto ustanovení upravuje způsob přidělení autentizačních údajů a povinnost správce daně zveřejnit podmínky a postup pro přístup na portál EET.

 

Poplatník nebo jeho zástupce může požádat o autentizační (přihlašovací) údaje dvěma způsoby:

_ prostřednictvím portálu EPO datovou zprávou s ověřenou identitou této osoby způsobem, kterým se lze přihlásit do její datové schránky

_ nebo ústně do protokolu, a to u kteréhokoliv věcně příslušného správce daně.

 

Správce daně přidělí autentizační údaje poplatníkovi bez zbytečného odkladu:

_ buď je zašle prostřednictvím datové schránky

_ nebo předá v rámci osobního jednání na finančním úřadě v zapečetěné obálce.

 

Správce daně umožní poplatníkovi po přihlášení do aplikace EET (pomocí získaných autentizačních údajů) získat jeden nebo více certifikátů k evidenci tržeb, které slouží k autentizaci datových zpráv. Platnost certifikátu je 3 roky. Prostřednictvím certifikátu systém identifikuje poplatníka, který mu datovou zprávu posílá. Poplatník může mít dle potřeb a specifik fungování jeden certifikát pro všechna svá pokladní zařízení nebo využít více certifikátů a mít např. certifikát pro každou svou provozovnu nebo pro každé své pokladní zařízení.

 

Certifikát je následně nutné nainstalovat tak, aby bylo možné prostřednictvím pokladního zařízení evidovat tržby. Může se jednat o koncové pokladní zařízení (např. pokladna, počítač, tablet, chytrý telefon,…) nebo server poplatníka, ke kterému je připojeno více koncových pokladních zařízení. Po přihlášení do aplikace EET si poplatník sám zaeviduje provozovny, ve kterých přijímá evidované tržby. Každé zaevidované provozovně je na portále systémem Finanční správy přiděleno označení provozovny (číslo provozovny). Zároveň poplatník prostřednictvím aplikace EET získá certifikát pro evidenci tržeb. Získané označení provozovny bude součástí zasílaných údajů o evidované tržbě, a to spolu s dalšími údaji o evidované tržbě. Vybrané údaje bude před zahájením evidence nutné zadat do příslušného SW. Zároveň je nezbytné nainstalovat do pokladního zařízení certifikát poplatníka.

 

Informační povinnost

Poplatník je povinen mít na místě, kde se běžně uskutečňují evidované tržby, umístěno informační oznámení, které je dostatečně viditelné a čitelné, pokud to nevylučuje povaha věci. Informační oznámení je poplatník povinen umístit i na internetové stránky, na kterých jsou nabízeny zboží nebo služby.

Informační oznámení musí obsahovat text ve znění:

a) Pro evidenci tržeb v běžném režimu

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

b) Pro evidenci tržeb ve zjednodušeném režimu

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Příjemce tržby eviduje tržby ve zjednodušeném režimu, tzn. je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně nejpozději do 5 dnů.

Oznámení musí být umístěno v každé provozovně, která evidenci tržeb podléhá, v případě internetových obchodů i na těchto www stránkách.

 

Evidenční povinnost – jak evidovat tržby

Evidence tržeb běžným způsobem (§ 18 ZET)

Poplatník je povinen nejpozději v okamžiku uskutečnění evidované tržby zaslat datovou zprávou údaje o této evidované tržbě správci daně a vystavit účtenku tomu, od koho evidovaná tržba plyne. Okamžikem uskutečnění evidované tržby se pro účely tohoto zákona rozumí okamžik přijetí evidované tržby, nebo vydání příkazu k její realizaci, jestliže tento okamžik nastal dříve.

Postup při běžném způsobu evidence tržeb:

 1. Podnikatel zašle datovou zprávu o transakci ve formátu XML finanční správě
 2. Ze systému finanční správy je zasláno potvrzení o přijetí s unikátním kódem účtenky
 3. Podnikatel vytiskne účtenku (včetně unikátního kódu)
 4. Zákazník si převezme účtenku
 5. Evidenci dané tržby si zákazník může ověřit prostřednictvím webové aplikace finanční správy.

 

Rozsah zasílaných údajů (§ 19 ZET)

Údaje o evidované tržbě poplatník zasílá datovou zprávou na společné technické zařízení správce daně.

Datová zpráva obsahuje následující údaje:

 1. daňové identifikační číslo poplatníka platné k okamžiku přijetí tržby,
 2. označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna,
 3. označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována,
 4. pořadové číslo účtenky,
 5. datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve,
 6. celková částka tržby,
 7. bezpečnostní kód poplatníka,
 8. podpisový kód poplatníka,
 9. údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu.

 

Poplatník je povinen na účtence uvádět tyto údaje:

 1. fiskální identifikační kód (FIK), tj. identifikátor generovaný technickým zařízením správce daně, který je unikátní pro každou zaevidovanou tržbu,
 2. své daňové identifikační číslo,
 3. označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna,
 4. označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována,
 5. pořadové číslo účtenky,
 6. datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve,
 7. celkovou částku tržby,
 8. bezpečnostní kód poplatníka,
 9. údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu.

 

Je třeba poznamenat, že výše uvedené údaje splní požadavky ZET, ale u podnikatelských subjektů je nezbytné na účtence ještě uvádět účel platby, aby ji bylo možné zaúčtovat a uplatnit v daňových režimech daně z příjmu a DPH.

 

Postup při výpadku spojení (§22 ZET)

Při výpadku spojení internetu není povinnost uvádět na účtence FIK.

Údaje o tržbě musí být odeslány neprodleně po odstranění závady, nejdéle do 48 hodin od uskutečnění evidované tržby

 

Evidence tržeb zjednodušeným způsobem je možná, ale je nutné žádat FU o jeho schválení.

Podmínky pro evidování EET ve zjednodušeném režimu

Podnikatelé, kteří nepodléhají zjednodušenému režimu ze zákona nebo na základě nařízení vlády, mají možnost požádat správce daně o povolení evidovat tržby ve zjednodušeném režimu (§ 11 ZET), a to za podmínky, že by jejich evidování běžným způsobem podnikatelům znemožnilo nebo zásadně ztížilo plynulý a hospodárný výkon činnosti. Nejčastěji se bude jednat o situace, kdy poplatník nemá k dispozici žádné internetové připojení.

 Podnikatel ve zjednodušeném režimu postupuje obdobně jako při evidenci v běžném režimu s tím rozdílem, že

 • je povinen zaslat datovou zprávou údaje o této tržbě správci daně nejpozději do 5 dnů od uskutečnění evidované tržby a
 • nemá povinnost na účtence uvádět fiskální identifikační kód (FIK), ale je na účtence povinen uvést podpisový kód poplatníka.

Ve zjednodušeném režimu se můžou evidovat:

 • Tržby stanové zákonem, tj. z prodeje zboží a služeb uskutečněných na palubě dopravních prostředků při pravidelné hromadné přepravě osob (§ 10 ZET)
 • Tržby stanovené vládním nařízením, jejichž evidování běžným způsobem by znemožnilo nebo zásadně ztížilo plynulý a hospodárný výkon podnikání
 • Tržby, které povolil evidovat ve zjednodušeném režimu správce daně na základě žádosti podnikatele (§ 11 ZET)

 

Postup fungování zjednodušeného režimu evidence tržeb

 1. Podnikatel prostřednictvím pokladního zařízení (pokladna, PC, tablet, mobil s tiskárnou,…) vystaví účtenku bez FIK a uloží datovou zprávu o tržbě do paměti.
 2. Do pěti dnů zajistí podnikatel odeslání datových zpráv o tržbách do systému Finanční správy (např. tak, že přemístí pokladní zařízení do místa, kde je dostupný internet).
 3. Finanční správa ze systému zašle potvrzení k přijatým datovým zprávám.
 4. Evidenci dané tržby si zákazník může ověřit prostřednictvím webové aplikace Finanční správy

 

Správní delikty

Při porušení zákona o evidenci tržeb se poplatník dopustí přestupku či správního deliktu.

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že závažným způsobem ztíží nebo zmaří evidenci tržeb.

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že jako osoba, která eviduje tržby, poruší povinnost:

_ zaslat datovou zprávou údaje o evidované tržbě,

_ vystavit účtenku tomu, od koho evidovaná tržba plyne,

_ umístit informační oznámení,

_ zacházet s autentizačními údaji nebo certifikátem pro evidenci tržeb tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

Za správní delikt se uloží pokuta do 500 000 Kč – když nevystaví účtenku nebo neodešle datovou zprávou údaje o tržbě, nebo do 50 000 Kč – když neumístí informační oznámení a neochrání zneužití autentizačních údajů. Správní delikt podle tohoto zákona projednává finanční úřad, nebo celní úřad a při stanovení její výše bude přihlížet k závažnosti porušení povinností. Právnická osoba a podnikající fyzická osoba za správní delikt neodpovídá, prokáže-li, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila. Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán. Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.